File goc logo LH Thu Vien KV MDNBVCNTB

Khách hàng: Liên Hiệp Thư Viện Khu Vực Miền Đông Nam Bộ
Khu vực: Tp. HCM
Lĩnh vực
Thư viện
Hạng mục thiết kế:
Thiết kế logo