File goc logo LH Thu Vien KV MDNBVCNTB

 

Dự án: Thiết kế logo LIÊN HIỆP THƯ VIỆN Khu Vực Miền Đông Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ

Lĩnh vực hoạt động: Liên hiệp thư viện

Thiết kế logo Tổ chức – Giáo dục – Xã hội

Khu vực: Miền Đông Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế logo